Üdvözöljük óvodánk és bölcsödénk weboldalán!

Központi óvoda

Óvodánk Seregélyesen található, 2011-ben épült modern szép épület, konyhával és tornaszobával Telephelyünk Szőlőhegyen található, ami szintén a nagyközségünk része, az óvoda szép, tágas jól felszerelt, étkezővel és fejlesztő szobával is rendelkezik Nyugodt, csendes zöldövezeti környezetben található mindkét épületünk. Mindez egyszerre nyújt biztonságot, jó levegőt, nyugalmat, autómentességet, mégis jó megközelíthetőséget.

Óvodai gyermekférőhelyünk száma a Központi Óvodában 145 fő, a telephelyen 30 fő. Homogén és heterogén életkorú csoportokat egyaránt szervezünk. A csoportszerkezet kialakításakor a gyermekek személyiségét, a gyermekközösség összetételét és a szülők igényeit vesszük figyelembe.

Milyen is a Hétszínvirág Baptista Óvoda?

 

A gyermekeket jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük, hozzásegítjük őket ahhoz, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket. A gyermekek számára sokféle tevékenységet szervezünk csoporton belül és csoportok között. Minden döntésünkben, cselekedetünkben a gyermekek szempontjai az elsődlegesek. A gyermekek nevelését csoportonként két óvodapedagógus végzi, munkájukat csoportonként egy-egy dajka segíti. Két pedagógiai asszisztensünk a gördülékeny pedagógiai és nevelő munka biztosításában nagy segítségünkre van.  Tapasztalataink alapján az óvónő-dajka együttműködés átértékelődött, a két munkakör összehangolása elengedhetetlen. Óvodánk egyházi fenntartású.

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy elhívatottsága az oktatásban:

Az ősi bibliai igazság – „A bölcs tanítás az élet forrása.” (Pb.13:14.) – ma is érvényes. A baptista óvoda célja, hogy gyermekei a lehető legjobb alapokat kapják egy boldog, kiteljesedett, sikeres jövőhöz.

A baptista köznevelési intézmény keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a teremtmény tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg a színvonalas nevelési-oktatási munkát, és a gyermekek személyiségének optimális fejlesztését.

 

 

A baptista óvoda: Több, mint óvoda. Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével és lehetősége szerint segítsen a szükségben lévőknek. A Baptista Szeretetszolgálat – alaptevékenységébe jól illeszkedően –intézményeiben sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű, tanulók felzárkóztatásáért, és a tehetséges gyermekek fejlődésének kibontakoztatásáért. Küldetése, hogy az általa fenntartott intézmény több legyen, mint óvoda: az a hely, ahol a gyermek teljes körű támogatást kap személyisége és képességei kibontakoztatásához.

 

Az intézmény 7 csoporttal működik, 6 csoport a központi épületben és 1 a telephelyen található. Az idei évben 175 gyermek jár az óvodába. SNI, BTM számítás szerint 178 fő.

 

Pillangó  csoportban                              25 fő,

Tulipán csoportban                               26 fő,

Süni csoportban                                    26 fő,

Katica csoportban                                  26 fő,

Csigabiga csoportban                             20 fő

Gyöngyvirág csoportban                          25 fő

Micimackó csoportban                             24 fő

 

Az intézménybe 2010-től a törvényi lehetőségeknek megfelelően 2,5 évet betöltött gyerekeket is felveszünk, ezzel megkönnyítve az édesanyák munkába állását, mivel a településen nincs bölcsőde.

A gyerekek szociális helyzete változó, a családok többsége átlagos, vagy annál jobb körülmények között él, köszönhető ez Székesfehérvár város közelségének, mert sok embernek nyújt munkalehetőséget. A hátrányos helyzetű gyerekek a törvény értelmében, gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az intézményben két gyermekvédelmi felelős dolgozik, akik a csoportos óvónőkkel együtt folyamatosan tájékozódnak a családok helyzetéről és szükséges esetben jelentést tesznek, segítséget nyújtanak a családoknak.

Nevelőtestületünk 15 óvodapedagógusból áll. Az intézményben dolgozik még 2 pedagógiai asszisztens, 7 dajka, 1 óvodatitkár, 1 takarítónő, 1 karbantartó. Az óvónők életkora változó, néhány idősebb kolléga mellett több fiatal kolléga is szépen beilleszkedett nevelőtestületünkbe. Végzettségük szerint: 4 főnek van szakvizsgája az óvodavezetőnek közoktatás vezetői és óvodai szakértői diplomája van, egy kolléga gyógytestnevelő, egy nyelv és beszédfejlesztő.

Másoddiplomát szerzett 3 fő (pszichopedagógus, gyógypedagógus, drámapedagógus),

2 kollega pedig fejlesztő pedagógus lett.

Óvodánk regisztrált tehetségpont a néptánc tehetségműhellyel 2014 óta novembere óta.

Intézményünkben 3 szakmai munkaközösség működik, környezetvédelmi, hagyományőrző és báb és drámajáték munkaközösség. Ez a három terület tükrözi óvodánk helyi programjának kiemelt fő területeit, mivel környezeti nevelésre épülő hagyományőrző programmal dolgozunk. A környezetvédelmi munkaközösség szervezésében gyermekink folyamatosan részt vehetnek kirándulásokon, szerezhetnek sok élményt, tapasztalatot környezetükről, az állat és növényvilágról. 2010-ben elnyertük a „Zöld Óvoda” címet, és 2013-ban ismét, melynek megírásában jómagam, a munkaközösség vezetője és tagjai is nagyrészt vállaltak. Az idei év nagy eredménye, hogy megvalósulhatott a szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás az óvodánkban. A hagyományőrző munkaközösség, egész évben programokat rendez a néphagyományok ápolása és a kézműves tevékenységek népszerűsítése érdekében. A teljesség igénye nélkül: szüreti mulatság, lovas kocsizás, lángos sütés, Márton nap, Adventi készülődés, karácsony, farsang, húsvét, pünkösd, stb.

A drámajáték munkaközösség óvónői minden ünnephez kapcsolódva előadnak a gyermekeknek valami jelenetet, színdarabot, igen nagy sikerrel. Minden áprilisban megrendezésre kerül a Jótékonysági előadás a falu Művelődési Házában, ahol minden csoport fellép és végül az óvónők meglepetés produkciójával zárul. ( Brémai muzsikusok, Csipkerózsika stb.) A három munkaközösség kiválóan tud együtt dolgozni, egymásra építi tevékenységeit. A szerepem a munkaközösségek életében meghatározó, mint óvodavezető koordinálom, szervezem, a munkaközösség vezetőkkel együtt a programokat, eseményeket.

Pedagógiai programunk megfelel az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában leírtaknak. A „Négy vándor” című helyi óvodai program adaptációja. Fontos feladatunk az erkölcsi értékek megvédése, érzelmi nevelés és a szeretteljes óvodai légkör biztosítása. Alapját képezi a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása. Hisszük, hogy a személyiség gyökerei ebből a talajból táplálkoznak, szeretnénk, hogy gyermekeink sikeres, környezetét nemzetét szerető emberré váljanak. Mindennapjainkat a Jeles napok figyelembevételével szervezzük. Alapelvünk a gyermeki személyiség szabadsága. Gyermekeinket életkoruk, egyéni sajátosságaik és fejlődési ütemük szerint fejlesztjük. A környezeti neveléssel szorosan összefügg a testi nevelés és az egészséges életmódra nevelés, amelyre a programunk alapján szintén kiemelt figyelmet fordítunk, ugyanúgy, mint az anyanyelvi nevelésre. A szülőkkel, családokkal szoros kapcsolatot ápolunk. A tanév során több közös programot szervezünk a családokkal. Rendszeresen a szülői értekezletek, fogadó órák, egyéni elbeszélgetések. Szülői Szervezetünk nagyon aktív, részt vesz óvodánk életében. Eredményesek az évente kétszer szervezett bálok, melynek bevételével óvodánk alapítványt (Együtt a gyermekekért Alapítvány) gazdagítjuk.

Óvodánk testvéróvodája a budapesti Ágoston úti Óvoda. Évtizedek óta szoros kapcsolatban állunk velük. Évente meglátogatjuk egymást programok alkalmával (szüreti mulattság, kirándulás, gyermeknap). A két óvoda tantestülete szakmai kapcsolatban áll egymással. Óvodánk plusz szolgáltatásai az úszásoktatás, az okosító torna, angol nyelv oktatás, fejlesztő foglalkozások, hittan oktatások, néptánc tehetségműhely.

 


„Milyen embert is akarunk formálni? A válasz egyszerű: egészséges testű, akaraterős, jó ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik meg tudják érteni és élni a szépet és nagyot minden téren, akik az életüket ki tudják tölteni tartalommal, akik megértik a dolgok összefüggéseit, akik átérzik azt, hogy emberi közösségben élnek, amely csak a kölcsönösségen, méltányosságon, és jóakaraton épülhet.”

(Szent-Györgyi Albert)