Üdvözöljük óvodánk és bölcsödénk weboldalán!

Süni Drámastúdió Tehetséggondozó Program 2017-2018

Süni drámastúdió
2017-2018 pályázati program beszámolója

 

Tehetségműhelyünk, a Süni dráma stúdió az idei évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” elnevezésű pályázati programot megvalósítva működött.
Színjátszó tehetségműhelyünkben a csoportépítésen, a komplex személyiségfejlesztésen túl, hangsúlyt fektetünk az egyéni tehetségek kibontakoztatására is. Gazdagító, dúsító  programunk során színpadi produkciók megtekintésével és létrehozásával, a kisgyermekek a gyakorlatban ismerkedhetnek a drámapedagógia színpadi aspektusaival.   
-Ebben az évben is a célirányos és szakszerű kiválasztást követően, a drámapedagógia módszereivel történt a gyermekek fejlesztése. Ezt élményszerűen, játékosan, meghatározott tematika alapján, heti egy dokumentált foglalkozás keretében valósítottuk meg. Ez a tevékenység sokrétű és hatékony fejlesztést biztosított a kisgyermekek számára. A foglalkozásokon alkalmazott drámajátékok fejlesztették a gyermekek érzelmi, értelmi, és fizikai képességeit. A foglalkozások tematikája a drámajátékokon alapult. Ezek lényegüknél fogva élményszerűek, általuk a gyerekek cselekvő módon, játékosan fedezték fel saját képességeiket és környezetüket, kiváló eszközei voltak a csoportépítésnek is. A fellépések minden esetben sikerélményt jelentettek. A létrehozás folyamata, a közös munka, az alkotás élményét nyújtotta. Ez együttesen az interperszonális és intraperszonális tehetségterületeket is gazdagította. Mindehhez hozzájárult a minden foglalkozásunk és előadásunk szerves részeként használt zene, a változatos zenei tartalmak, a zene és mozgás egységének élménye. Tehetségtípusok szerint, az egyes gyermekek az ének, a tánc, ill. a verbális előadás területén rendelkeznek korukat meghaladó képességekkel, ami intraperszonális és interperszonális tehetséggel párosul, négy kisgyermek rendelkezik zenei tehetséggel. Eredményként értékeljük, hogy a bármely területen tehetséges kisgyermekek erősségeikben gazdagodtak a foglalkozások során, gyengeségeik területén pedig fejlődést értek el.
-A játékok kiválasztása a csoport életkorának, az adott térnek és a csoport létszámának megfelelően történt.
Az alkalmazott játékok fejlesztési területek szerint a következők voltak: bemelegítő játékok, érzékelő játékok, ritmusgyakorlatok, beszédgyakorlatok, utánzó játékok, memória- és koncentráció fejlesztő játékok, szerepjátékok, csoportos improvizációs játékok.
Mindezeken túl, a színészi játék, a zene, ill. tánc területén kiemelkedő készségű gyermekek számára, a szakavatott szereplőválasztás útján, a próbafolyamatok és az előadások biztosították tehetségük kibontakoztatását.
A foglalkozások során alkalmazott módszerek: megfigyelés, bemutatás, szemléltetés, előadás, magyarázat, megbeszélés, cselekvés, gyakorlás, értékelés.
Mivel a drámapedagógia komplex tevékenység, így nem választható szét minden esetben a személyiségtényezők fejlesztése és az egyéni készségfejlesztés. A drámajátékok a fent említett dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül gazdagították a gyermekek önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítették szocializációjukat is. A foglalkozások során a drámajátékok lehetőséget biztosítottak a nyugodt légkör kialakítására, a gyermekek játékbátorságának felkeltésére, a szabálytartás erősítésére, az elfogadó magatartás kialakítására, ezáltal a gátlások oldására, a nemkívánatos viselkedésformák visszaszorítására. Valós tapasztalataink alapján elmondható, hogy a tehetséges, de emellett hátrányos helyzetű, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő, vagy sajátos nevelési igényű kisgyermek is jól fejleszthető ebben a közegben. A programban meghatározott követelmények megvalósításának eredményeként az egyes kisgyermekek erősségeikben gyarapodtak és gyeségeikben is fejlődtek.
-A különféle színpadi produkciók létrehozása és előadása illeszkedett helyi nevelési programunkhoz, aminek egyediségét az adja, hogy nevelő munkánkban a hagyományok ápolását, a környezet változásait figyelve, jeles napjaink köré tervezzük. Ezek jó alkalmat nyújtottak az előadásokra, a népi kultúra értékes hagyományainak tovább élésére, helyi hagyományaink ápolására. Ilyen alkalom volt a szüreten való szereplés. Mivel településünk önkormányzata évről évre felkéri gyermekeinket a rendezvényein való fellépésre, tehetségműhelyünk ebben is részt vállalt. Községünk Adventi gyertyagyújtásán a Süni drámastúdió nagy sikerrel szerepelt. A produkciót a Művelődési házban, az ott működő felnőtt színjátszó csoporttal együttműködve adtuk elő, közel háromszáz néző előtt. Ezzel tágabb környezetünkben is lehetőség nyílt tehetségeink bemutatkozására, tehetséggondozó tevékenységünk eredményeinek hasznosulására.
-Hogy mindezt igényesebb kivitelben, jobb technikai feltételekkel tehessük, ahhoz a pályázati program általi támogatás nagy segítséget nyújtott számunkra. A gyermekbérleti előadásokon való részvételről mindezt szintén elmondhatjuk. Ennek köszönhetően Süni drámastúdiónk is részt vehetett bérleti előadásokon a székesfehérvári Pelikán teremben. Településünkön a családok szociális státuszát figyelembe véve, a csoportban résztvevő kisgyermekek jelentős része csak általunk szervezett módon juthatott ilyen élményekhez. Ezek az alkalmak, a gyermekek élményszerű tapasztalati úton történő fejlesztését segítették, hiszen a látott professzionális színészi játék, a darabok irodalmi és zenei értékei a későbbiekben mintául szolgálnak, gazdagítva személyiségüket, tehetségüket és felébreszti bennük a vágyat a színházi kultúra iránt. A vendégelőadók fellépése óvodánkban színjátszó csoportunkon túl, valamennyi kisgyermekünket színházi élményekkel gazdagította. Az óvodai előadások közül három produkció bemutatását segítette a pályázati program. Ezeken felül a gyerekek nagycsoportos társaik, valamint Fabula színjátszó körünk produkcióit is láthatták. Legjelentősebb előadásunknak, a „Bergengócia megmentése” c. mesejáték színházi bemutatójának is aktív résztvevői voltak a Süni drámastúdiós kisgyerekek. A színdarab létrehozásában a Művelődési Ház színjátszói is részt vettek. Az előadás színvonalához a kiváló színész játék mellett a megújult jelmezek és technikai eszközök is hozzájárultak. Intézményünk támogatása mellett, ezt is a pályázati program segítségével biztosíthattuk. A darabban fellépő gyerekek, az itt előadott palotás táncukat az „Élő Ősz” nyugdíjas klub 20 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen is bemutatták. A két fellépést összesen közel 500 néző látta. Ezzel széles körben lehetőség nyílt tehetségeink bemutatkozására, a program kertében zajló tehetséggondozó tevékenységünk eredményeinek hasznosulására.
-A pályázati program komplexitásából fakadóan olyan elemeket is tartalmaz, amik a gyermekek érzelmi, szellemi, fizikai feltöltődését szolgálják. Ezek a színházi élmények, a Mikulásház meglátogatása, Dinnyési Várparkban töltött játékos délelőtt és a családok együttműködésével szervezett családi délután, ahol csapatépítő játékokkal erősítettük a csoportkohéziót. A színházlátogatások, az előadások óvodánkban és kirándulások, a feltöltődés mellett sok új élménnyel is gazdagították a gyerekeket. Ezek megvalósításában is jelentős szerepe volt a pályázati forrásoknak. Mindezek mellett, minden tehetségműhelyi foglalkozás tematikája is tartalmazott lazító elemeket, ezek a mozgásos játékok és a relaxáció. Az óvodás korú gyermekek lételeme a szabad játék, ami biztosította a foglalkozások utáni feltöltődést. Jól mutatta a tehetségműhely élményszerűségét, hogy a gyermekek játékában spontán módon (képi, ill. téri ábrázolásban, szerepjátékban, bábjátékban) megjelenik a fejlesztő foglalkozások tartalma, irodalmi és zenei anyaga is. Ugyanezt elmondhatjuk a színházi élmények, a próbák és a fellépések utáni időszakról, amikor szintén biztosítjuk a kisgyermekek számára a játékban való pihenést, feltöltődést.
-Hogy tehetségműhelyünk ebben az évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” elnevezésű pályázati programot megvalósítva működött, az az eddig felsorolt pozitív hatások mellett még egy sikert elősegített. Intézményünkben immár 18 éve folyik gyermekek fejlesztése a drámapedagógia módszerével Dráma Munkaközösségünk keretein belül. A munkaközösség tagjai által létrehozott Fabula színjátszókörrel ebben az évben megpályáztuk az Akkreditált Nemzeti Tehetségpont címet. A pozitív eredményhez hozzájárult a Süni drámastúdióban folytatott tehetséggondozó tevékenység is, hiszen Fabula-Süni drámastúdió néven nyertük el a kiválóan akkreditált tehetségpont címet.
-Céljaink, feladataink megvalósítását, a pályázati program foglalkozásainak részletes tematikáját, a fejlesztési naplóban folyamatosan dokumentáltam.
Tevékenységünket óvodánk honlapján, és a helyi újság oldalain, a Baptista Szeretetszolgálat honlapján, a Fejér Megyei Hírlapban, valamint az internet közösségi hálózatain is bemutattuk.    

                                                                                                   
                                                                                                                                                       Zölei Józsefné
                                                                                                                                                 óvónő, drámapedagógus

 

A programot támogatták:

a Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes és a Nemzeti Tehetség Program, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

           

GALÉRIA